Fw: [閒聊] AION figure (天族殺星)

看板 Aion
作者
時間
留言 2則留言,2人參與討論
推噓 2  ( 2推 0噓 0→ )
※ [本文轉錄自 C_Chat 看板 #1N4BHo28 ] 作者: orze04 (orz) 看板: C_Chat 標題: [閒聊] AION figure(天族殺星) 時間: Fri Apr 15 17:29:17 2016 沒想到居然出了...是要拉抬人氣嗎 可惜台版回不去了... 圖片引用電擊的 設定圖 裝備是二等秘銀裝(玫瑰裝) http://imgur.com/fl9H7Yq.jpg
正面 http://imgur.com/fNFWCyv.jpg
http://imgur.com/1CYrQwT.jpg
http://imgur.com/7HmmDDz.jpg
背面 http://imgur.com/PQF7MAj.jpg
側面 http://imgur.com/Q5hT8bG.jpg
好腋下! 武器和衣服的細節還原十分精緻 http://imgur.com/XyumUgi.jpg
http://imgur.com/uN7s4T2.jpg
不過,價格13800.... 反觀之前的邪神像XD http://imgur.com/2n2YocB.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.14.139 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1460712562.A.088.html ※ 編輯: orze04 (220.135.14.139), 04/15/2016 17:30:15 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: orze04 (220.135.14.139), 04/15/2016 17:30:28
1Fclothh9: 已預購,懷念一下QQ 04/19 00:28
2Fnoctiz: 手指是魔族尖爪 05/05 21:15